Regulamin korzystania z serwisu elearning.pl

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (zwanego dalej „Regulamin”) określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług przez firmę 4system Polska Sp. z o.o. w postaci kursów e-learningowych za pośrednictwem serwisu internetowego elearning.pl (zwanego dalej „Serwis”), warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich Usług, zasady ochrony danych osobowych Uczestników takich kursów oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Użytkownik korzystający z Serwisu, który chce skorzystać z Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, musi zaakceptować Regulamin i zobowiązać się do przestrzegania zasad w nim zawartych. Uruchomienie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z pełną akceptacją i potwierdzeniem zrozumienia warunków niniejszego Regulaminu. Każdy Użytkownik, od chwili podjęcia czynności, o których mowa powyżej, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu pod adresem: elearning.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Serwis dostępny jest dla Konsumentów (w rozumieniu art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny) zawierających Umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zarejestrowanych w Serwisie (zwanych dalej „Użytkownicy” a każdy z nich osobno „Użytkownik”).
 6. Serwis składa się z oprogramowania, kursów e-learningowych oraz ewentualnie innych treści wskazanych zgodnie z wyborem dokonanym przez Użytkownika.
 7. Kurs e-learningowy (zwany dalej „Kurs”), o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, to udostępniona w formie elektronicznej – treść szkoleniowa.
 8. Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania Umowy przez Strony lub – odpowiednio – przesłania do Wydawnictwa zamieszczonego na stronie internetowej Wydawnictwa elearning.pl formularza Zamówienia (zwanego dalej „Zamówienie”) drogą elektroniczną.
 9. Koniecznym warunkiem zawarcia Umowy i korzystania z Serwisu jest akceptacja przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
 10. Aktualna wersja Serwisu udostępniana jest pod adresem elearning.pl/regulamin-sklepu/ oraz Polityki Prywatności znajdującej się pod adresem elearning.pl/polityka-cookies/. Regulamin stanowi integralną część wszystkich umów na korzystanie z Serwisu.
 11. Właścicielem Serwisu (zwanym dalej „Wydawnictwem”) jest:

  4system Polska Sp. z o.o.
  ul. Bohaterow Westerplatte 30
  65-034 Zielona Góra

  Tel.: +48 68 451 08 88

§ 2

Gwarancja jakości

 1. Wydawnictwo oświadcza, że Serwis jest stworzony i modernizowany wedle najlepszej wiedzy Wydawnictwa, z należytą starannością.
 2. Wydawnictwo nie odpowiada za wady będące wynikiem okoliczności niezależnych od Wydawnictwa lub jego podwykonawców lub niewłaściwego używania Serwisu.
 3. Wyłącza się uprawnienia Użytkowników wobec Wydawnictwa z tytułu rękojmi, o których mowa w art. 556 i następnych ustawy z 23. kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, z zastrzeżeniem § 13 ust. 7.
 4. Wydawnictwo nie odpowiada za działania osób trzecich. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika lub osób trzecich, za jakiekolwiek szkody związane z wykorzystaniem danych zawartych w Serwisie lub brakiem możliwości korzystania z Serwisu, niezależnie od przyczyny.
 5. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie urządzeń Użytkowników skutkujące brakiem możliwości korzystania z Serwisu, jak również za skutki nieprzestrzegania przez Użytkowników wymagań technicznych, o których mowa w § 4 poniżej.
 6. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
 7. W każdym przypadku, odpowiedzialność Wydawnictwa wobec Użytkownika z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia wskazanego w Umowie lub Zamówieniu.
 8. Wydawnictwo nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualną nieaktualność danych zawartych w Serwisie i skutki korzystania z Serwisu.

§ 3

Zakres licencji

 1. Licencja udzielona Użytkownikowi na podstawie Umowy jest niewyłączna, nieprzenaszalna i obowiązuje na terytorium całego świata przez okres wskazany w Umowie.
 2. Licencja udzielona jest na czas wskazany w Umowie.

§ 4

Wymagania techniczne

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest spełnienie wymagań, o których mowa w niniejszym paragrafie.
 2. Do poprawnego działania Serwisu wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, z zainstalowaną jedną z przeglądarek:
  • Mozilla Firefox w wersji 25.0 lub nowszej,
  • Google Chrome w wersji 30 lub nowszej.
 3. Dodatkowe wymagania techniczne:
  • włączona obsługa ciasteczek (cookies)
  • włączona obsługa JavaScript,
  • włączona obsługa wyskakujących okienek (zalecane wyłączenie dodatków blokujących reklamy – wyskakujące - okienka) w trakcie korzystania z Serwisu lub dodanie strony elearning.pl do listy wyjątków,
  • zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player 11 lub nowsza.
 4. Ze względu na różnice w działaniu przeglądarek, a także wtyczek Flash i Java, niektóre funkcje Serwisu mogą nie działać poprawnie na komputerach z systemem operacyjnym innym niż Microsoft Windows.
 5. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z Serwisu lub niemożność korzystania z Serwisu, wynikające z nieprawidłowego działania urządzeń Użytkownika, bądź nieprzestrzegania przez niego wymagań technicznych opisanych w § 4 Regulaminu.
 6. Wydawnictwo nie zapewnia warunków technicznych wskazanych w § 4 ust. 2–4 niniejszego paragrafu. Użytkownik ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych, o których mowa w zdaniu poprzednim (w szczególności koszty dostępu do sieci Internet).
 7. W związku z koniecznością aktualizacji lub konserwacji Serwisu w wersji on-line wszystkie treści dostępne przez Internet mogą być czasowo niedostępne. Wydawnictwo dołoży wszelkich starań, aby niedostępność ta następowała między godziną 20.00 a 6.00. Niedostępność Serwisu nie stanowi naruszenia postanowień Regulaminu.

§ 5

Wynagrodzenie

 1. Ceny kursów podane na stronie nie uwzględniają podatku VAT. Stawka podatku VAT wynosi 23%, o ile co innego nie wynika z informacji podanej w cenniku lub Umowie.
 2. Aby otrzymać fakturę VAT za dostęp do Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest w Zamówieniu na stronie elearning.pl wybrać opcję wystawienia faktury VAT, a także podać informacje niezbędne do wystawienia faktury VAT. Faktury VAT wystawiane są w formie elektronicznej.
 3. W przypadku realizacji kuponów zakupionych w księgarniach (zwanych dalej „Kupony”) oferujących sprzedaż dostępu do Serwisu, bądź wykorzystanie bezpłatnego dostępu do Serwisu z wykorzystaniem Kuponu, za datę zawarcia Umowy uważa się datę realizacji Kuponu w Serwisie.
 4. Kupony te mogą być zrealizowane jedynie na nowych kontach (tj. takich, na których nie był wcześniej aktywowany inny płatny Kupon lub nie został zakupiony abonament), o ile szczegółowe zasady danej oferty nie stanowią inaczej.
 5. W przypadku sytuacji wymienionej w ust. 4 niniejszego paragrafu zapisy Regulaminu mają wyższość nad zapisami regulaminu oferty.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty Wydawnictwu wynagrodzenia w kwocie wskazanej w Umowie lub Zamówieniu powiększonej o należny podatek VAT.
 7. Wynagrodzenie jest płatne z góry, w terminach wskazanych w Umowie lub Zamówieniu, a w przypadku nie wskazania terminów w Umowie lub Zamówieniu wynagrodzenie jest płatne w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, w sposób opisany w § 1 ust. 8.
 8. Za datę płatności uważa się datę wpływu wynagrodzenia na rachunek Wydawnictwa.
 9. Użytkownik jest zobowiązany zapłacić wynagrodzenie przelewem na rachunek wskazany w fakturze VAT.
 10. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia lub jego części przekraczającego 21 dni, Wydawnictwo jest uprawnione do:
  • powstrzymania się ze świadczeniami na rzecz Użytkownika, a w szczególności do zaprzestania przesyłania lub udostępniania aktualizacji, do zablokowania dostępu do Serwisu,
  • żądania zapłaty całości lub odpowiedniej części wynagrodzenia w wyznaczonym terminie wraz z odsetkami ustawowymi, obciążenia Użytkownika zryczałtowanymi kosztami wezwania do zapłaty w wysokości 20 zł za każde wezwanie.
 11. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia lub jego części, przekraczającego 60 dni, całość wynagrodzenia należnego za okres obowiązywania Umowy staje się wymagalna, a Wydawnictwo ma prawo dochodzenia tak ustalonej należności.
 12. W przypadku, gdy okres opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia lub jego części przekraczać będzie jeden miesiąc, Wydawnictwo uprawnione będzie do rozpoczęcia procedury windykacji należności za pośrednictwem firmy zawodowo zajmującej się windykacją należności. Użytkownik zobowiązany będzie do pokrycia kosztów takiej procedury, w zryczałtowanej wysokości 10% kwoty netto windykowanej należności.

§ 6

Obowiązywanie oraz rozwiązanie umowy

 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, od momentu wskazanego zgodnie z zapisem § 1 ust. 8 powyżej do dnia upływu terminu wskazanego w Umowie lub Zamówieniu.
 2. Wydawnictwo ma prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy:
  • Użytkownik narusza zasady korzystania z Serwisu określone w niniejszym Regulaminie lub prawa autorskie Wydawnictwa do Serwisu.
  • Użytkownik opóźnia się z uiszczeniem należnego Wydawnictwu wynagrodzenia lub jego części przez okres co najmniej 30 dni.

§ 7

Konta Użytkowników

 1. Założenie konta w Serwisie jest bezpłatne.
 2. Użytkownik zobowiązuje się podać swoje prawdziwe dane w Zamówieniu na stronie internetowej elearning.pl.
 3. Niedozwolone jest zakładanie kilku kont przez jednego Użytkownika, ani udostępnianie posiadanego konta osobom trzecim.
 4. Nazwa konta (login Użytkownika) nie może być obraźliwa ani godzić w niczyje dobre imię.
 5. Niedozwolone jest używanie jako nazwy konta, adresu strony internetowej, napisów będących znakami towarowymi lub mogącymi naruszać prawa osób trzecich.
 6. W celu poprawnego korzystania z Serwisu Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie informować Wydawnictwo o każdorazowej zmianie używanego adresu e-mail, poprzez aktualizację danych konta w Serwisie. W przypadku braku realizacji obowiązku wskazanego w zdaniu poprzednim lub w sytuacji podania przez Użytkownika błędnego adresu, uznaje się że informacje przekazane na adres e-mail podany w ustawieniach konta zostały poprawnie doręczone.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia hasła dostępu do Serwisu, tak aby było niedostępne dla osób trzecich. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności w przypadku udostępnienia kodów dostępu do Serwisu osobom trzecim.
 8. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania Serwisu, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z Serwisu innym Użytkownikom. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do Kursów, do których nie ma uprawnień lub nie zostały objęte Umową.
 9. Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów Wydawnictwa lub pobierających z nich dane. Stwierdzenie, że Użytkownik, który posiada dostęp do Serwisu, kopiuje z którejś z zakupionych baz danych dane w ilościach wskazujących na kopiowanie w nietypowym zakresie części lub całości bazy danych, prowadzić będzie do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Serwisu oraz rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 10. Konta Użytkowników, którzy nie przestrzegają zasad Regulaminu, mogą zostać zablokowane lub usunięte a umowa z Użytkownikiem rozwiązana w trybie natychmiastowym.
 11. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Serwisu i skasować założone konto, wysyłając odpowiednią informację na adres poczty elektronicznej Wydawnictwa kontakt@elearning.pl.
 12. W przypadku rezygnacji z dostępu do Serwisu, po rozpoczęciu korzystania, z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, opłata za niewykorzystaną część abonamentu nie podlega zwrotowi.

§ 8

Abonament i dostęp do kursów

 1. W przypadku Użytkowników zamawiających kursy bezpośrednio w Serwisie poprzez dokonanie płatności za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Dotpay (zwanego dalej „Dotpay”), uruchomienie dostępu do Serwisu w wybranym zakresie następuje po wpłynięciu należności na konto bankowe Wydawnictwa.
 2. W przypadku Użytkowników – Konsumentów okres abonamentu liczony jest od daty aktywacji dostępu do Kursu, a nie od daty złożenia Zamówienia jak zostało wskazane zgodnie z zapisami § 1 ust. 8 powyżej.
 3. Po zakończeniu okresu opłaconego abonamentu dostęp do treści kursu w Serwisie jest blokowany.
 4. Użytkownik nie ma obowiązku przedłużania abonamentu na kolejny okres, ani też przesyłania do Wydawnictwa powiadomień o rezygnacji z Serwisu (o ile nie zawarł odrębnej umowy na korzystanie z Serwisu, która stanowi inaczej).

§ 9

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 1. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Wydawnictwo zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach związanych z korzystaniem z Serwisu, rozliczaniem transakcji oraz zbieraniem ogólnych informacji demograficznych na temat Użytkowników Serwisu.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Wydawnictwo.
 3. Wydawnictwo może przetwarzać bez zgody Użytkownika jego dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania Umowy, a w szczególności:
  • nazwisko i imię Użytkownika,
  • adres do korespondencji,
  • adresy elektroniczne Użytkownika.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z Serwisu.
 5. Wydawnictwo może bez zgody Użytkownika przetwarzać inne dane niż powyższe, jeżeli są niezbędne ze względu na właściwość usługi lub sposób jej rozliczenia. Dane te będą oznaczone jako niezbędne do wykonania umowy.
 6. Po zakończeniu korzystania z Serwisu przez Użytkownika Wydawnictwo nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu, za wyjątkiem tych danych, które są:
  • niezbędne do rozliczenia z Użytkownikiem oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Serwisu,
  • niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Wydawnictwo, za zgodą Użytkownika,
  • niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Serwisu,
  • dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub Umowy.
 7. Użytkownicy maja prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych.

§ 10

Treści w serwisie i prawa autorskie

 1. Treści i materiały zawarte w Serwisie są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie z Serwisu nie jest równoznaczne z nabyciem praw do udostępnionych za jego pomocą treści. Użytkownik może korzystać z treści Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie z zawartą Umową i przepisami prawa.
 2. Wszelkie nazwy, znaki towarowe i firmowe występujące w Serwisie podlegają ochronie.
 3. W przypadku chęci wykorzystania poza Serwisem materiałów, do których Wydawnictwo posiada autorskie prawa majątkowe, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Wydawnictwa.
 4. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji treści oferowanych Kursów, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych lekcji i ćwiczeń w ich ramach a także do usuwania niektórych elementów w trakcie trwania Umowy. Użytkownik akceptuje ten fakt.
 5. W przypadku korzystania z Serwisu zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez Wydawnictwo urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Wydawnictwo może uniemożliwić dostęp do tych danych. Wydawnictwo nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.
 6. Wydawnictwo powiadomi Użytkownika o zablokowaniu dostępu do danych o treści bezprawnej.

§ 11

Reklamacje

 1. Reklamacja składana przez Użytkownika Serwisu powinna zostać sporządzona w formie pisemnej lub elektronicznej przesłanej na adres kontakt@elearning.pl oraz powinna zawierać:
  • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,
  • nazwę konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja,
  • przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,
  • podpis osoby składającej reklamację oraz datę.
 2. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres Wydawnictwa podany na stronie elearning.pl/kontakt. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.
 3. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących korzystania z Serwisu pisemnie, na adres: 4system Polska Sp. z o.o., ul. Bohaterow Westerplatte 30, 65-034 Zielona Góra, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia dowiedzenia się przez Użytkownika o okolicznościach objętych reklamacją.
 4. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu lub zostały wniesione po upływie terminu wskazanego w ust. 3 niniejszego paragrafu.
 5. W przypadku zawinionych przez Wydawnictwo przerw w działaniu Serwisu lub jego istotnej części, dłuższych niż 8 godzin, Wydawnictwo zobowiązane jest do rekompensaty w postaci przedłużenia abonamentu na korzystanie z Serwisu o okres równy co najmniej okresowi czasu przez jaki Serwis był niedostępny, w zaokrągleniu w górę do pełnego dnia.
 6. W przypadku wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu do uzyskania rekompensaty niezbędne jest złożenie reklamacji zgodnie z ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu i pozytywne rozpatrzenie jej przez Wydawnictwo.

§ 12

Postanowienia dotyczące konsumentów

 1. Użytkownik – Konsument (Konsument), który zawarł Umowę poza lokalem przedsiębiorstwa Wydawnictwa lub na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn.
 2. Konsument, który zawarł umowę na korzystanie z Serwisu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, nie może od niej odstąpić w przypadku kiedy wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia, przez Wydawnictwo, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy przez Konsumenta. Konsument wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia poprzez zaznaczenie widocznego pola z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na spełnienie świadczenia oraz informacją o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku Serwisu jest to zaakceptowanie przycisku na stronie Zamówienia, opisanego następująco: „Przeczytałem i akceptuję regulamin sklepu oraz wyrażam zgodę na spełnienie świadczenia przed upływem terminu odstąpienia od umowy.”.
 4. Umowy na odległość są zawierane z Konsumentami na okres maksymalnie 12 miesięcy.
 5. W przypadku Konsumentów Wydawnictwo rozpatruje reklamacje z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Konsumenta o sposobie dalszego postępowania. Jeżeli w ciągu 14 dni Wydawnictwo nie ustosunkuje się do żądań Konsumenta oznacza to uznanie żądania Konsumenta za uzasadnione.
 6. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 7. Użytkownik będący Konsumentem, ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, korzystając z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. O każdej zmianie Regulaminu Wydawnictwo powiadomi Użytkownika bezzwłocznie, za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany na Koncie Użytkownika. Zmiana Regulaminu nie wymaga zmiany Umowy zawartej między Użytkownikiem a Wydawnictwem.
 2. Jeżeli w terminie 7 dni roboczych od ogłoszenia zmian w Regulaminie Użytkownik nie złoży za pośrednictwem zwrotnej wiadomości e-mail oświadczenia o odmowie przyjęcia zmian w Regulaminie, przyjmuje się, że Użytkownik zaakceptował nową treść Regulaminu. Odmowa przyjęcia zmian w Regulaminie oznacza rezygnację Użytkownika z korzystania z Serwisu (konto zostanie zablokowane i skasowane).
 3. Dodatkową pomoc i informacje o działaniu Serwisu Użytkownik może uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej u administratora Serwisu (pod adresem poczty elektronicznej kontakt@elearning.pl).
 4. Wprowadzenie przez Wydawnictwo nowego lub zmienionego Regulaminu lub cennika pozostaje bez wpływu na treść stosunków umownych powstałych przed tą zmianą.
 5. Wszelkie powiadomienia związane z niniejszą Umową, przeznaczone dla Użytkownika, mogą być dokonywane w formie wiadomości elektronicznej skierowanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w Zamówieniu jako do kontaktów bieżących, o ile niniejszy Regulamin nie przewiduje wyraźnie wymogu zachowania formy pisemnej.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do powiadamiania Wydawnictwa o każdej zmianie adresów lub innych danych identyfikujących Użytkownika, zawartych w Zamówieniu. W przypadku braku takiego powiadomienia, przesyłka lub wiadomość skierowana na adres podany w Zamówieniu będzie uznana za skutecznie doręczoną. W przypadku zwrotu przesyłki lub wiadomości wysłanej na adres Użytkownika z adnotacją: „odmowa przyjęcia”, „nie podjęte w terminie”, „adresat nieznany”, „adresat zmienił adres” lub inną
 7. równoznaczną, uznawać się będzie, że przesyłka lub wiadomość została skutecznie doręczona w dacie, w której Użytkownik odmówił jej przyjęcia, serwer poinformował o braku możliwości doręczenia wiadomości, lub w której upłynął co najmniej 7-dniowy termin podjęcia przesyłki listownej lub kurierskiej awizowanej pod adresem Użytkownika.
 8. Wszystkie materiały reklamowe dotyczące Serwisu mają jedynie charakter informacyjny, wiążącą moc prawną mają postanowienia Umowy oraz Regulaminu.
 9. Wszelkie spory wynikłe z Umowy będą rozstrzygane przed sądem właściwym dla siedziby Wydawnictwa lub jego następcy prawnego.
 10. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie baz danych.
 11. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem a postanowieniami Umowy, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy, o ile co innego nie wynika wyraźnie z treści niniejszego Regulaminu.
 12. W przypadku rozbieżności pomiędzy cennikiem a postanowieniami Umowy, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy, o ile co innego nie wynika wyraźnie z treści Umowy.