AML IV - pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu

Kategoria: Finanse, Bankowość, Kantory wymiany walut, E-biznes, Fintech, Agencje pożyczkowe, Brokerzy finansowi, Doradcy finansowi
Cena: 299 PLN
Szacowany czas nauki: 3 godz.
Egzamin końcowy potwierdzający zdobyte umiejętności
Kurs zakończony jest imiennym certyfikatem potwierdzającym nabyte kompetencje

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest wdrożenie pracowników w zagadnienia związane z zapobieganiem praniu brudnych pieniędzy i przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu. Poruszane zagadnienia obejmują zakres operacyjny skierowany dla pracownika niskiego szczebla, oraz zagadnienia dotyczące kadry managerskiej średniego szczebla. Po ukończeniu kursu i pozytywnym wyniku egzaminu końcowego pracownik nabywa kompleksowa wiedzę z zakresu przedmiotowej regulacji.

Co zyskujesz dzięki temu kursowi?

Nowa regulacja AML IV uwzględnia zmodyfikowane rekomendacje FATF, zapewnia większą spójność odnoszącą się do sposobu wdrażania regulacji w krajach członkowskich UE, a także ogranicza wcześniejsze trudności działania podmiotów aktywnych w różnych krajach. Na drodze harmonizacji prawa Czwarta dyrektywa AML jest transponowana do polskiego porządku prawnego. W wyniku wprowadzanych zmian zwiększono również ciężar kładziony na analizę ryzyka. Przedsiębiorcy muszą więc przygotować się do zmian występujących w przepisach z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu, dokonać przeglądu procedur oraz przeszkolić pracowników. Wdrożenie systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy nie musi wcale wiązać się ze skomplikowanymi operacjami ani być kosztowne. Warunkiem jest posiadanie odpowiedniej wiedzy oraz doświadczenia w tym zakresie. Przygotowane przez nas szkolenie pozwoli Państwu sprawnie poruszać się w obszarze nowych regulacji, definicji i wymagań. W trakcie kursu AML IV omówione zostaną najważniejsze kwestie oraz zmiany w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy wynikających z projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu implementujących IV Dyrektywę AML.

Zakres tematyczny

Szkolenie obejmuje komplet wiedzy potrzebny do wypełnienia obowiązków wynikających z regulacji AML IV. Zawartość merytoryczna skierowana jest zarówno do kadry niskiego szczebla pracującej z klientem, jak i do managerów średniego szczebla. Każdy z rozdziałów zawiera omówienie tematyki, przykłady praktyczne działań zgodnych i niezgodnych z dyrektywą, liczne moduły FAQ oraz przykłady zilustrowane scenkami rodzajowymi typu case.

Tematy obejmują m.in.:

 • Przedmiot oraz zakres stosowania
 • Ryzyko prania pieniędzy + ocena ryzyka
 • Ryzyka powiązane z Państwami trzecimi
 • Weryfikacja tożsamości klienta
 • Wykonywanie zobowiązań przez osoby trzecie
 • Beneficjent Rzeczywisty
 • Procedury i ochrona danych
 • Proszę o przesłanie pełnego spisu treści szkolenia

Program szkolenia

Wstęp

 • Definicje:
  • instytucja kredytowa
  • instytucja finansowa
  • mienie
  • działalność przestępcza
  • beneficjent rzeczywisty
  • osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne
  • Instytucja zobowiązana
  • stosunki gospodarcze
  • bank fikcyjny
  • usługi hazardowe
  • trust

ROZDZIAŁ I - Cel i zakres stosowania dyrektywy AML IV

 • Główne cele wprowadzenia regulacji:
  • Pranie pieniędzy
  • Finansowanie terroryzmu
 • Zakres obowiązywania
 • Wyłączenia z obowiązywania Dyrektywy

ROZDZIAŁ II - Ocena ryzyka

 • Ryzyko prania pieniędzy i ocena ryzyka
 • Krajowa ocena ryzyka
 • Ryzyka powiązane z Państwami trzecimi

ROZDZIAŁ III - Zastosowanie środków bezpieczeństwa wobec klienta

 • Zastosowanie środków należytej staranności
 • Co obejmują środki należytej staranności?
 • Weryfikacja tożsamości klienta
 • Uproszczone środki należytej staranności
 • Wzmocnione środki należytej staranności
 • Wykonywanie zobowiązań przez osoby trzecie

ROZDZIAŁ IV - Beneficjent Rzeczywisty

 • Beneficjent Rzeczywisty
 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

ROZDZIAŁ V – Obowiązki informacyjne i gromadzenia danych

 • Obowiązki gromadzenia danych
 • Obowiązki zgłaszania
 • Przechowywanie danych
 • Procedury i ochrona danych:
  • Wewnętrzna procedura instytucji zobowiązanych
  • Procedury anonimowego zgłaszania nieprawidłowości
  • Współpraca krajowa
 • Przekazywanie informacji o podejrzanych transakcjach

ROZDZIAŁ VI – Działania ograniczające nieprawidłowe transakcje i działania kontrolne

 • Szczególne środki ograniczające
 • Wyjątki od szczególnych środków ograniczających
 • Kontrola podmiotów zobowiązanych

ROZDZIAŁ VII – Sankcje karne

 • Kary za naruszenia Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Kary Administracyjne
 • Kary Pieniężne
 • Prawo Karne

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

W trakcie trwania szkolenia uzyskają Państwo wiedzę potrzebną do wypełniania obowiązków wynikających z regulacji AML IV. Przedstawione zostaną zasady zapobiegania praniu pieniędzy oraz sposoby unikania odpowiedzialności za transakcje swoich kontrahentów. Warto wiedzieć, jak się zabezpieczać, aby nie zostać posądzonym o oszustwa. Należy pamiętać także, że ustawa nakłada wiele obowiązków na firmy oraz przedsiębiorców. Nie dostosowanie się do przepisów ustawy AML IV może nieść za sobą wysokie kary administracyjne, które mogę sięgać nawet 5 000 000 €, ale także odpowiedzialnością karną do 5 lat pozbawienia wolności.

Szkolenie z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu kończy się egzaminem, którego zaliczenie jest równoznaczne z otrzymaniem imiennego certyfikatu potwierdzającego nabyte podczas trwania kursu kompetencje. Warto więc wziąć udział w szkoleniu, aby lepiej przyswoić wprowadzone zmiany i móc płynnie wcielać je w swoje działania.

Do kogo kierowany jest kurs?

Do udziału w kursie z zakresu AML IV zapraszamy:

 • Pośredników nieruchomości
 • Agentów ubezpieczeniowych
 • Pracowników instytucji finansowych
 • Pracowników biur rachunkowych
 • Przedstawicieli agencji pożyczkowych
 • Przedstawicieli funduszów inwestycyjnych
 • Doradców finansowych
 • Brokerów finansowych
 • Pracowników spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
 • Pracowników banków
 • Operatorów pocztowych
 • Biegłych rewidentów
 • Księgowych
 • Osoby prowadzące kantory wymiany walut
 • Osoby prowadzące fundacje
 • Osoby prowadzące działalność maklerską i towarowe domy maklerskie

Czym jest dyrektywa AML IV?

W dniu 26 czerwca 2017r. upłynął termin, w którym państwa członkowskie miały wprowadzić w życie przepisy niezbędne do wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2015/849 z dnia 20 maja 2015r. w sprawie zapobiegania wykorzystywania systemu finansowego do prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. 1 lutego 2018 r. projekt ten wpłynął do Sejmu. 1 marca 2018r. Sejm uchwalił ustawę, a Senat nie wniósł do niej żadnych poprawek. 28 marca 2018r. dyrektywa ALM IV została podpisana przez Prezydenta. Nowe przepisy zaczęły zaś obowiązywać 13 lipca 2018r.

Uchwalenie Czwartej Dyrektywy AML przez Komisję Europejską zapewnia większą transparentność beneficjentów rzeczywistych, rozszerza reżim dotyczący PEP oraz wprowadza nowe wymogi dokumentacyjne dla czynności kontrolnych. Zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej instytucje obowiązane muszą przeformułować swoje wewnętrzne procedury z zakresu AML, aby dostosować je do nowego podejścia opartego na pogłębionym badaniu ryzyka. Instytucje obowiązane muszą więc przyjąć na siebie większą odpowiedzialność niż dotychczas.

Ryzyko prania pieniędzy zależy przede wszystkim od specyfiki działalności prowadzonej przez instytucję. Punktem wyjścia dla dostosowania organizacji do nowych wymogów oraz zbudowania skutecznego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy powinna być prawidłowo przeprowadzona ocena ryzyka tego typu nadużyć. W celu szybkiego dostosowywania się do nowej sytuacji i wdrażania zmian w organizacjach można wykorzystywać już istniejące w nich procesy, systemy oraz korzystać z posiadanych zasobów ludzkich. Kluczowe jest prawidłowe interpretowanie wymogów i dokładne analizowanie funkcjonujących rozwiązań.

Zmiany wprowadzone przez AML IV

Do najważniejszych zmian wprowadzonych przez ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu należą:

 1. Podwyższenie kar za naruszenie obowiązków.
  Podwyższone zostały kary przewidziane za naruszenie obowiązków określonych ustawą z 750 000 zł do maksymalnie 5 000 000 € lub 10% obrotu wykazanego w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy. Wprowadzone zostaną też nowe rodzaje kar administracyjnych, które mają polegać na opublikowaniu informacji o naruszeniu przez instytucję obowiązaną konkretnych przepisów ustawy AML.
 2. Nowe podmioty obowiązane zostaną obowiązkami z zakresu AML.
  Przedsiębiorcy działający w sektorze walut wirtualnych (krytpowalut), świadczący usługi na rzecz spółek i trustów (np. shelf companies services providers), a także prowadzący działalność polegającą na udostępnianiu skrytek sejfowych zmuszeni zostaną do wypełniania obowiązków związanych z AML.
 3. Wyłączenie niektórych podmiotów z wypełniania obowiązków dotyczących AML.
  Status instytucji obowiązanych stracą domy aukcyjne, antykwariaty, przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż komisową oraz w zakresie obrotu metalami lub kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi. Podmioty te będą objęte ustawą tylko, jeśli przekroczą próg raportowania.
 4. Obniżenie progu raportowania transakcji gotówkowych.
  Próg raportowania o transakcjach gotówkowych obowiązujący każdego przedsiębiorcę przyjmującego lub dokonującego płatności za towary w gotówce zostanie obniżony z 15 000 € do 10 000 €.
 5. CRBR zostanie jawny i dostępny publicznie od 13 października 2019r.
  Spółki zobowiązane zostały do zgłaszania informacji o ich beneficjentach rzeczywistych w terminie 7 dni od wpisu w KRS do Rejestru prowadzonego przez ministra finansów publicznych. Dostęp do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych będzie jawny i bezpłatny, a dane beneficjentów zostaną przetworzone w Rejestrze bez wiedzy osób, których dotyczą. Podmioty już wpisane do KRS będą miały 6 miesięcy na przekazanie informacji o swoich beneficjentach rzeczywistych od dnia wejścia w życie przepisów dotyczących CRBR.
 6. Zobowiązanie grupy kapitałowych do przygotowania wewnętrznych procedur AML.
  Instytucje obowiązane działające w grupie muszą wprowadzać „procedury grupowe” określające zasady ochrony i wymiany informacji między podmiotami w ramach grupy w związku z wykonywaniem obowiązków w zakresie AML.
 7. Zmiana w przyznawaniu statusu PEP.
  Status osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zostanie przyznany nie tylko osobie mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Polski, lecz też każdemu spełniającemu wskazane kryteria niezależnie od miejsca zamieszkania. Jako PEP kwalifikowane będą więc wszystkie kluczowe osoby w państwie – m.in. Prezydent RP, posłowie, senatorowie, sędziowie, zarządzający przedsiębiorstwami państwowymi i dyrektorzy generalni centralnych organów państwowych. Instytucje obowiązane będą bardziej szczegółowo badały relacje z takimi klientami i wykonywane przez nich transakcje.
 8. Zasada risk-based approach podstawą KYC.
  Proces identyfikacji i analizy ryzyka związanego z AML ma kompleksowo uwzględniać czynniki istotne z perspektywy konkretnego klienta oraz warunki wskazane w dokumentach dotyczących oceny ryzyka przygotowywanych na poziomie instytucji obowiązanej, poziomie krajowym, a także na poziomie ponadnarodowym.
 9. Whistleblowing na potrzeby AML.
  Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada obowiązek stworzenia procedury anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu AML przez pracowników lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz instytucji obowiązanej.
 10. Nowe definicje – „waluta wirtualna” i „trust”.
  Na potrzeby ustawy zdefiniowano na nowo terminy takie jak „waluta wirtualna” oraz „trust”. Nie pojawiają się one w innych polskich aktach prawnych. Rozumienie tych pojęć zostało oparte na wzorcach międzynarodowych.

Kary za niedostosowanie się do dyrektywy

Zmiany wynikające z IV Dyrektywy AML mają szczególne znaczenie dla władz instytucji obowiązanych. Emocjonującą kwestią jest zwiększenie wysokości, a także zakresu kar nakładanych na instytucje i osoby pełniące funkcje zarządcze. Przewidziane przez AML IV kary i sankcje obejmują:

 • publiczne oświadczenia i upomnienia
 • cofnięcie, a w szczególnych wypadkach nawet zawieszenie zezwolenia
 • tymczasowy zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w podmiotach zobowiązanych
 • kary pieniężne, które wynoszą minimum dwukrotność kwoty korzyści uzyskanej w wyniku naruszenia, lub co najmniej 1 000 000 € w przypadku niemożności ustalenia takiej korzyści
 • kary pieniężne do wysokości 5 000 000 € lub 10% rocznego obrotu w przypadku instytucji finansowych
 • kary pieniężne do wysokości 5 000 000 € lub waluty krajowej w przypadku os. Fizycznej
 • kary pozbawienia wolności

Wysokość niewątpliwie robi wrażenie nawet na dużych podmiotach oraz najlepiej zarabiających menedżerach w kraju. Dyrektywa daje dużo większe niż obowiązujące dotychczas możliwości karania instytucji oraz osób fizycznych za niedopełnienie swoich obowiązków.

Zawartość merytoryczna została opracowana przez eksperta branży bankowej, działającego od 11 lat na rynku obrotu instrumentami finansowymi. Warstwa dydaktyczna i wizualna opracowana została przez doświadczony zespół profesjonalistów specjalizujących się w szkoleniach klasy premium dla branży finansowej i ubezpieczeniowej.

Certyfikat po ukończeniu szkolenia

Szkolenia powiązane

Inne gotowe szkolenia w naszej ofercie

Bezpieczeństwo i ochrona informacji

Chroń wrażliwe dane i poufne informacje | Unikaj ataków hakerów | Edukuj swoich pracowników

Przyjazna i bezpieczna praca

Nie bój się audytów i kontroli | Dbaj o swoich pracowników | Edukuj swoich pracowników

Branża finansowa

Nie bój się audytów i kontroli | Zabezpiecz interesy firmy | Certyfikuj pracowników

Nasi klienci