BHP dla pracowników biurowych

Kategoria: Biznes, MŚP, Korporacje, Jednostki administracji, Menadżerowie, Kierownicy
Cena: 29 PLN
Szacowany czas nauki: 7 godz.
Egzamin końcowy potwierdzający zdobyte umiejętności
Kurs zakończony jest imiennym certyfikatem potwierdzającym nabyte kompetencje

Cel szkolenia

Nowoczesna responsywna forma pozwala na naukę w dowolnym miejscu i wygodnym urządzeniu (komputer, smartfon, tablet). Szereg scenek i przykładów uświadamia pracownikom z jakimi zagrożeniami mogą się zetknąć i jak ich uniknąć. Szkolenie zakończone imiennym certyfikatem zgodnym z Państwową Inspekcją Pracy.

Program szkolenia

Rozdział I – Wybrane regulacje prawne – 1 godzina 20 minut

 • Prawna ochrona pracy – pojęcia
 • Podstawy prawne w dziedzinie BHP
 • Wybrane regulacje prawne prawa międzynarodowego
 • Obowiązki pracodawcy
 • Prawa i obowiązki pracowników
 • Osoba kierująca pracownikami
 • Odpowiedzialność pracodawcy
 • Ryzyko zawodowe
 • Badania lekarskie
 • Rodzaje badań lekarskich pracowników
 • Przestrzeganie przeciwwskazań zdrowotnych
 • Ochrona pracy kobiet - po co i dlaczego?
 • Zakaz zatrudniania kobiet przy niektórych pracach
 • Wysiłek fizyczny, transport ręczny, wymuszona pozycja ciała
 • Ochrona pracy kobiet
 • Urlop macierzyński
 • Urlop wychowawczy, przerwy na karmienie dziecka
 • Ochrona trwałości stosunku pracy
 • Ochrona pracy kobiet w ciąży

Rozdział II – Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia – 1 godzina 45 minut

 • Rodzaje i podział czynników
 • Zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych
 • Dopuszczalne stężenie i natężenie
 • Obowiązki pracodawcy
 • Karta charakterystyki substancji niebezpiecznych
 • Zagrożenie pożarowe i wybuchowe
 • Ocena zagrożenia wybuchem
 • Zasady postępowania przy niewybuchach
 • Zagrożenie poparzeniem
 • Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym
 • Czynniki wpływające na stopień i zakres porażenia
 • Azbest
 • Hałas
 • Dopuszczalne wartości hałasu
 • Mikroklimat
 • Wibracje
 • Podział drgań
 • Promieniowanie widzialne
 • Promieniowanie podczerwone
 • Promieniowanie nadfioletowe
 • Promieniowanie elektromagnetyczne
 • Parametry charakteryzujące oddziaływanie na człowieka

Rozdział III – Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy – 1 godzina

 • Pojęcie "Ergonomia"
 • Kształtowanie stanowiska pracy
 • Pomieszczenie pracy
 • Oświetlenie, ogrzewanie i wentylacja
 • Stanowisko pracy z komputerem - regulacje prawne
 • Stanowisko pracy z komputerem
 • Minimalne wymagania dla stanowiska pracy z komputerem
 • Ergonomiczne stanowisko pracy z komputerem
 • Ergonomiczna ocena stanowiska pracy
 • Praca zmianowa i w porze nocnej
 • Praca w terenie otwartym
 • Praca przy urządzeniach i instalacjach energetycznych
 • BHP przy pracach na sieciach ciepłowniczych
 • Posiłki profilaktyczne i napoje
 • Odzież ochronna i środki ochrony indywidualnej

Rozdział IV – Wypadki przy pracy i choroby zawodowe – 40 minut

 • Definicja wypadku
 • Wypadek - cechy charakteryzujące zdarzenie
 • Rodzaje wypadków przy pracy
 • Podstawowe zasady postępowania powypadkowego
 • Obowiązki pracodawcy
 • Zespół powypadkowy
 • Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku
 • Protokół powypadkowy
 • Wypadek w drodze do pracy
 • Choroba zawodowa
 • Stwierdzenie chorób zawodowych

Rozdział V – Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń – 2 godziny 10 minut

 • Zasady ratownictwa techniczno-medycznego
 • Apteczka pierwszej pomocy medycznej
 • Pomoc specjalistyczna
 • Wzywanie pomocy
 • Postępowanie z poszkodowanym
 • Określenie przytomności
 • Sprawdzenie oddechu
 • Postępowanie z nieprzytomnym poszkodowanym
 • Manewr Heimlicha - niedrożne drogi oddechowe
 • Pośredni masaż serca
 • Zranienia
 • Postępowanie przy zranieniach
 • Rany głowy, szyi, klatki piersiowej, brzucha, uszkodzenie oczu
 • Krwotoki
 • Postępowanie w przypadku krwotoku
 • Złamania
 • Postępowanie w przypadku złamania
 • Zwichnięcie
 • Oparzenia
 • Pierwsza pomoc w przypadku oparzeń
 • Odmrożenia
 • Porażenie prądem
 • Zagrożenie pożarowe - wiadomości ogólne
 • Postępowanie przy bezpośrednim zagrożeniu pożarem
 • Ewakuacja i jej przebieg
 • Osoba odpowiedzialna za ewakuację pracowników
 • Czynności w przypadku pozostania w budynku
 • Informacje przydatne w czasie ewakuacji
 • Bezpieczne użycie gaśnic
 • Zakres używania gaśnic
 • Zasady doboru sprzętu gaśniczego
 • Budowa i sposób obsługi gaśnicy śniegowej
 • Budowa i sposób obsługi gaśnicy proszkowej
 • Budowa i sposób obsługi gaśnicy proszkowej z nabojem
 • Znaki bezpieczeństwa

Certyfikat po ukończeniu szkolenia

Szkolenia powiązane

Inne gotowe szkolenia w naszej ofercie

Bezpieczeństwo i ochrona informacji

Chroń wrażliwe dane i poufne informacje | Unikaj ataków hakerów | Edukuj swoich pracowników

Przyjazna i bezpieczna praca

Nie bój się audytów i kontroli | Dbaj o swoich pracowników | Edukuj swoich pracowników

Branża finansowa

Nie bój się audytów i kontroli | Zabezpiecz interesy firmy | Certyfikuj pracowników

Nasi klienci