BHP dla pracowników biurowych

Kategoria: Biznes, MŚP, Korporacje, Jednostki administracji, Menadżerowie, Kierownicy
Cena: 29 PLN
Szacowany czas nauki: 7 godz.
Egzamin końcowy potwierdzający zdobyte umiejętności
Kurs zakończony jest imiennym certyfikatem potwierdzającym nabyte kompetencje

Cel szkolenia

Nowoczesna responsywna forma pozwala na naukę w dowolnym miejscu i wygodnym urządzeniu (komputer, smartfon, tablet). Szereg scenek i przykładów uświadamia pracownikom z jakimi zagrożeniami mogą się zetknąć i jak ich uniknąć. Szkolenie zakończone imiennym certyfikatem zgodnym z Państwową Inspekcją Pracy.

Program szkolenia

 • Rozdział I – Wybrane regulacje prawne – 1 godzina 20 minut
  • Prawna ochrona pracy – pojęcia
  • Podstawy prawne w dziedzinie BHP
  • Wybrane regulacje prawne prawa międzynarodowego
  • Obowiązki pracodawcy
  • Prawa i obowiązki pracowników
  • Osoba kierująca pracownikami
  • Odpowiedzialność pracodawcy
  • Ryzyko zawodowe
  • Badania lekarskie
  • Rodzaje badań lekarskich pracowników
  • Przestrzeganie przeciwwskazań zdrowotnych
  • Ochrona pracy kobiet - po co i dlaczego?
  • Zakaz zatrudniania kobiet przy niektórych pracach
  • Wysiłek fizyczny, transport ręczny, wymuszona pozycja ciała
  • Ochrona pracy kobiet
  • Urlop macierzyński
  • Urlop wychowawczy, przerwy na karmienie dziecka
  • Ochrona trwałości stosunku pracy
  • Ochrona pracy kobiet w ciąży
 • Rozdział II – Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia – 1 godzina 45 minut
  • Rodzaje i podział czynników
  • Zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych
  • Dopuszczalne stężenie i natężenie
  • Obowiązki pracodawcy
  • Karta charakterystyki substancji niebezpiecznych
  • Zagrożenie pożarowe i wybuchowe
  • Ocena zagrożenia wybuchem
  • Zasady postępowania przy niewybuchach
  • Zagrożenie poparzeniem
  • Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym
  • Czynniki wpływające na stopień i zakres porażenia
  • Azbest
  • Hałas
  • Dopuszczalne wartości hałasu
  • Mikroklimat
  • Wibracje
  • Podział drgań
  • Promieniowanie widzialne
  • Promieniowanie podczerwone
  • Promieniowanie nadfioletowe
  • Promieniowanie elektromagnetyczne
  • Parametry charakteryzujące oddziaływanie na człowieka
 • Rozdział III – Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy – 1 godzina
  • Pojęcie "Ergonomia"
  • Kształtowanie stanowiska pracy
  • Pomieszczenie pracy
  • Oświetlenie, ogrzewanie i wentylacja
  • Stanowisko pracy z komputerem - regulacje prawne
  • Stanowisko pracy z komputerem
  • Minimalne wymagania dla stanowiska pracy z komputerem
  • Ergonomiczne stanowisko pracy z komputerem
  • Ergonomiczna ocena stanowiska pracy
  • Praca zmianowa i w porze nocnej
  • Praca w terenie otwartym
  • Praca przy urządzeniach i instalacjach energetycznych
  • BHP przy pracach na sieciach ciepłowniczych
  • Posiłki profilaktyczne i napoje
  • Odzież ochronna i środki ochrony indywidualnej
 • Rozdział IV – Wypadki przy pracy i choroby zawodowe – 40 minut
  • Definicja wypadku
  • Wypadek - cechy charakteryzujące zdarzenie
  • Rodzaje wypadków przy pracy
  • Podstawowe zasady postępowania powypadkowego
  • Obowiązki pracodawcy
  • Zespół powypadkowy
  • Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku
  • Protokół powypadkowy
  • Wypadek w drodze do pracy
  • Choroba zawodowa
  • Stwierdzenie chorób zawodowych
 • Rozdział V – Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń – 2 godziny 10 minut
  • Zasady ratownictwa techniczno-medycznego
  • Apteczka pierwszej pomocy medycznej
  • Pomoc specjalistyczna
  • Wzywanie pomocy
  • Postępowanie z poszkodowanym
  • Określenie przytomności
  • Sprawdzenie oddechu
  • Postępowanie z nieprzytomnym poszkodowanym
  • Manewr Heimlicha - niedrożne drogi oddechowe
  • Pośredni masaż serca
  • Zranienia
  • Postępowanie przy zranieniach
  • Rany głowy, szyi, klatki piersiowej, brzucha, uszkodzenie oczu
  • Krwotoki
  • Postępowanie w przypadku krwotoku
  • Złamania
  • Postępowanie w przypadku złamania
  • Zwichnięcie
  • Oparzenia
  • Pierwsza pomoc w przypadku oparzeń
  • Odmrożenia
  • Porażenie prądem
  • Zagrożenie pożarowe - wiadomości ogólne
  • Postępowanie przy bezpośrednim zagrożeniu pożarem
  • Ewakuacja i jej przebieg
  • Osoba odpowiedzialna za ewakuację pracowników
  • Czynności w przypadku pozostania w budynku
  • Informacje przydatne w czasie ewakuacji
  • Bezpieczne użycie gaśnic
  • Zakres używania gaśnic
  • Zasady doboru sprzętu gaśniczego
  • Budowa i sposób obsługi gaśnicy śniegowej
  • Budowa i sposób obsługi gaśnicy proszkowej
  • Budowa i sposób obsługi gaśnicy proszkowej z nabojem
  • Znaki bezpieczeństwa

Certyfikat po ukończeniu szkolenia

Szkolenia powiązane

Inne gotowe szkolenia w naszej ofercie

Bezpieczeństwo i ochrona informacji

Chroń wrażliwe dane i poufne informacje | Unikaj ataków hakerów | Edukuj swoich pracowników

Przyjazna i bezpieczna praca

Nie bój się audytów i kontroli | Dbaj o swoich pracowników | Edukuj swoich pracowników

Branża finansowa

Nie bój się audytów i kontroli | Zabezpiecz interesy firmy | Certyfikuj pracowników

Nasi klienci