Aktualności arrow Artykuły
Ostatnio dodawane
Firma SyberWorks (znana za oceanem marka zajmująca się e-learningiem) opublikowała artykuł...
Więcej
"BONy jest systemem zarzadząnia kognitywnym e-Learning pozwalającym użytkownikowi na...
Więcej
24 kwietnia 2008 r. w Szczecinie, w hotelu NOVOTEL odbędzie się konferencja projektu pt....
Więcej
W dniach 22 i 23 kwietnia 2008 roku w Zürichu w Szwajcarii odbędą się targi Swiss Professional...
Więcej
Innovate-Live Portal, przedstawia tzw. “Innovate-Live webcasts” oraz...
Więcej
Artykuły PDF Drukuj E-mail

Serwis elearning.pl to przede wszystkim źródło fachowej wiedzy oraz informacji na temat szeroko pojętego e-learningu. Redakcja elearning.pl na stronach serwisu publikuje artykuły, felietony oraz inne teksty o charakterze naukowym, które zostały poddane wcześniejszej ocenie i prezentujące wysoki poziom merytoryczny. Jednocześnie naukowcom zafascynowanym problemami nowoczesnej edukacji oferujemy pomoc w publikacji tekstów w wydawnictwach znajdujących się na liście filadelfijskiej.

Jeżeli są Państwo zainteresowani publikacją swoich prac na stronach serwisu elearning.pl prosimy o kontakt.W referacie zostały opisane niektóre doświadczenia uzyskane przez autorów podczas przeprowadzania szkoleń nauczycieli regionu pomorskiego z zakresu zastosowania technologii e-learningu w szkołach średnich. Głównym celem szkoleń było wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne opracowywanie materiałów dydaktycznych do kształcenia na odległość z wykorzystaniem technologii informacyjnych.


W niniejszym artykule podjęto próbę wykazania, że mimo upływu ponad pół wieku od opublikowania koncepcji Marshala McLuhana, dotyczących przemian cywilizacyjnych spowodowanych rozwojem mediów komunikacyjnych, to szereg jego idei nadal może stanowić przesłankę do poszukiwania skutecznych form i metod funkcjonowania mediów edukacyjnych w kształceniu na odległość.


W artykule opisano uwarunkowania modułowej organizacji treści nauczania oraz wskazano potrzebę nowego podejścia w projektowaniu modułowych programów kształcenia specjalności na bazie makrokierunku „Mechatronika”. Kształcenie modułowe może być wspierane przez interaktywny system nauczający. Wykorzystuje on narzędzia sztucznej inteligencji do zarządzania treścią nauczania stosownie do aktualnych kwalifikacji i możliwości osoby uczącej się.


W referacie przedstawiono podstawowe aspekty e-learningu predysponujące, tę formę kształcenia jako wstęp do zatrudniania kadr w systemie telepracy oraz dające możliwość przekształceń przedsiębiorstw tradycyjnych w organizacje samokształcące się. Wskazano podstawowe cechy oraz sposoby organizacji telepracy w przedsiębiorstwach i możliwości, jakie daje jej wykorzystanie przy tworzeniu organizacji rozproszonych i wirtualnych. Zaprezentowano także przykład kursu hipermedialnego stanowiących uzupełnienie wykładów z zakresu logistyki.


W wystąpieniu przedstawiono wyniki sondażu zrealizowanego w wybranej szkole ogólnokształcącej w Suwałkach. Ankietą objęto setkę uczniów. Uczestnicy sondażu zaznaczali swoje opinie i sądy na temat zasadniczych cech edukacji na odległość w warunkach USA. Próbowali również opisać obecną pozycję tej formy kształcenia w Polsce a także przewidzieć jej przyszłość w ciągu nadchodzących lat.


Artykuł przestawia koncepcje inteligentnego systemu obustronnej głosowej komunikacji systemu sprawdzania wiedzy ze studentem w procesach zdalnego kształcenia wyposażonego w inteligentne mechanizmy służące e do identyfikacji studenta, rozpoznawania słów składowych i całych komunikatów studenta, analizy składni, sprawdzania i oceny poziomu wiedzy studenta oraz nadzorowania procesu kształcenia. Referat przedstawia przegląd wybranych zagadnień dotyczących rozpoznawania wypowiedzi egzaminowanego studenta. Ukazany jest przegląd, w którym przedstawiono złożoność procesu rozpoznawania komunikatów studenta z zastosowaniem sieci neuronowych składających się z kilku warstw neuronów.


W artykule przedstawiono system wspomagania nauczania wdrażany w Instytucie Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej. Wdrażany system jest oparty o pakiet Claroline. Pakiet ten jest oprogramowaniem klasy LMS z elementami LCMS wspierającym standard IMS/SCORM. Omówiono techniki i standardy zastosowanie w uruchamianym systemie LMS oraz zakres jego integracji z istniejącym systemem informatycznym uczelni.


W artykule przedstawiono propozycję organizacji rozproszonego systemu kształcenia inżynierów mechaników na bazie potencjału wytwórczego zakładów przemysłowych i instytucji naukowo-badawczych. Logistycznym integratorem systemu jest model komputerowy wyrobu oraz techniki komputerowe stosowane w inżynierii produkcji.


W nauczaniu na odległość kluczową rolę odgrywają narzędzia komunikacyjne służące wymianie informacji dydaktycznej. Dobór oraz układ treści kształcenia i forma ich ekspozycji w komunikatach dydaktycznych winny być dostosowane do celów kształcenia ujętych w aksjologicznej perspektywie oraz do specyfiki przekazywanych treści. Czynniki te winny stanowić podstawowe kryteria optymalizacji komunikatów dydaktycznych funkcjonujących w zdalnym nauczaniu.


Niniejszy artykuł opisuje proces budowy treści szkoleń e-learningowych. Przedstawia krótką historię edukacji niestacjonarnej, przybliża definicję, cechy i cele kursu e-learningowego. Prezentuje przykładowy model pracy nad treścią szkoleniową – model ADDIE. Podaje kodeksy dobrych i złych praktyk projektantów szkoleń e-learningowych. Przedstawia bariery e-learningu. Przywołuje również dziewięć uniwersalnych kroków prowadzących do opracowania efektywnego szkolenia stworzonych przez specjalistę e-learningu – R. Gagne’a